is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanleiding tot eene onverstandige opvoeding der kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 166 3

en leidden ze den berg op, en weêr na beneden.

Doch deze.gedienftigheid wierd dien goeden lieden eindelijk zeer lastig. De Kinders wierden zo onhebbelijk , dat ze niet in ftaat waren, zig alleen aan te kleeden, hunne kleêren fchoon te maaken , of in het minfte iets uit te voeren. Voor elk Kind bijna moest Jcronü mus vrouw eene meid houden, waar dcor haare uitgaave , jaarlijks, merklijk wierd vergroot. En evenwel waren alle die meiden niet in ftaat., om elk een naar behooren te bedienen. Jeronimus vrouw moest den ganfehen dag voor baare vier Dochters en tweeZoonen wasfehen , .floppen en kooken , en Heer Jeronimus wierd geftadig geroepen , om het zijne mcê toe te brengen, en bij het aankleeden de behulpzaajne hand te bicden. Over tafel zaten de Kinderen, en de Ouders .ftonden agter de ftoelen , en bedienden. Geene rust konden zij hebben. Gingen zij- eens met hunne Kinderen uit wandelen , dan liet hen hun bevel zo veel tijd niet, dat ze vrij adem konden haaien. Hier hoorde men 't bevel : Alpeder , bind mijn voorfeboot vast ! daar , Vader, mijn gesp is los gegaan ! help mij over dat fiootje I leid

mij!