is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende oorspronkelyke toneelstukken, ter verbetering der Nederlandsche zeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Disce Bidhf. ai#

Caatje.

Gy kent Johan; hy is weilevend, en dit noemt uw Vader ligtmiflery, doch enkel maai om u in

uwe keuze te wêerftreven. Johan is

een jongeling, die zyn Waereld wonderiyk wel

verftaat ! ( 'driftig ) Waarlyk Dame .'

gy hebt een geluk uit duizenden; zulk een bc-

minlyk en verftandig jongeling! Wat

zingt hy fchoon!

Lisette.

Hy kan wonderiyk wel behagen ; doch hy heeft een gebrek dut my niet aangenaam is. Caatje.

Hy een gebrek hebben! - ó Dat is niet

mooglyk ! Wat zou dat zyn ?

L i s e t t e.

Hy heeft reeds met verfcheide meisjes liefdehandelingen gehad.

Caatje.

Des te treffelykèr is de overwinning, die gy

behaalt. Ik zie, dat gy in een tweeiïryd

zyt, wat gy befluiten zult, indien gy den voorflag van uwen minnaar van de hand wijlt., verlieft gij hem voor altyd, en wanneer dit rugtbaar wordt, gelijk het zekerlijk zal, zult gij de befpotting van alle de Dames van de bon ton zijn , die zich om ftrijd zullen beijveren, om dien fchat te verkrijgen, welken gij onagtzaam O 3 vct'