Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30

de Verbryzelde Beenderen van dca Godskneehtwe Jerom leevendig gemiakt.zo laacdc ccnwigeOntiermer dc geloofs Oogcn van zyn Arm cn elendie Volk die begccrig rykhalzcn cn opzien naar dc Berden van waar hun hulpe koomr, niet te'vergeévs ftarrenop dc Zoen ofFerhande ïyncs Zoons, hy%er2ad;gr deeze hongerige en dorftige naar de Gerechtigheid des Middelaars met het venvorven Heyi, b.-kleed ze met dc Gehoorzaamheid des Borgen, fchenkthaar een Vryheidsbrief van alle haare Schaliën, doorftrykt het Handschrift dat teeeen haSr was met het Bocld dat beetcre Dingen spreekt als het Bloed Abels, en richt dus de neergebogene

tarten op uit het Stoff. Nu, nu gedragen

*y z.ch als vrygekogte des Heeren, nu wandelen zy in de Vofdftappen van den Godvrugtigcn Da. vid en toonen by alle Geleegentheeden dat zy de Genade niet te vergeefs ontfangen hebben. Was David een Man naar Gods harte in alles onderworpen aan den Wil des Almagtigen, overeenftemmeodemet den Zinn zynes opperden Souvera.es. Ook Godskinder , «n waardig Euangelie Leeraar maakt den Goddelyken Wil en het aller hoogftc Welbehagen zynes Heeren tot een duurig Voorschrift van ïyn Doen en Laten, Mond en Harte bid met, waarcnErnft, UWcn Wilic die gefchicde.

Was

Sluiten