Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oefeningen.

29

draagen alle ónze werken aan Godt zynen Vader, erkennende zyne opperfte Heerfchappye door eene opregte belydenis van onze geringheid, en wel bezonderlyk oeflenende de Goddelyke Deugden. Men zal tragten dagelyks devotelyk by te woonen de heilige Offerhande der Misfe. Men zal ook van tyd tot tyd de gedagtenisvernieuwen, (het geene wel diep m ons moeC gedrukt zyn) dat deeze Offerhande is de zelve gelyk die op den Berg van Calvarien, door de welke wy altemaal verlost zyn; met het vcrfchil alleen, dat deeze is geweest de bloedige, en de gene die nog dagelyks op onze Autaaren word opgeoffert, de onbloedige. Is 't dat men de zelve niet kan bywoonen, zo moet men ten minden tragten voor een weimg-tyds zyn werk te verlaaten, en knielende aanbidden Chriftus ]efus in het alderheiligfte Sacrament. Is 't dat men voorby eenen Kerke gaat, byzonderlyk als het Hoogwaardig Sacrament uitgcfteld is, men zal de Kerke ingaan om het zelve aldaar ootmoedi°1vk te aanbidden, of ten mmften voorby "gaande, zal men het zelve met eerbiedigheid groeten: zeggende met den mond en met'er herte, of ten minden met 'er herte: Myn Godt, ik geloove, dat Gy &yt in deeze plaatje ter liefde tot my; tk beminne U uit geheel myn herte. Men zal tragten zig voor te fchryven zekere dagen van de week, of ten minden van de maand,

naa-

Sluiten