Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242 Zamtnfpr.mtt ff. ÜJen tyde der Pree:

dige erkentenis voor die twee eerfte Pro~ cesfien, door die wy nu doen;. en flneeken en bidden u, Heere, dat gy ons gelieve te verleenen de- gratie van te mogen1 zyn van 't gezelfchap der derde Proeesfie " ik.wil zeggen, van u te mogen vergezelfchappen in den hemel met uwe Engelen en Heiligen na 't algemeen oordeel, op dat Wy met hen u mogen' beminnen, looven <sn verheerlyken in der eeuwigheid. Amen.

Ten tyde van de Benedictie:

TTeere, zegen uw erfdeel, ftort uwe gratic over uw Volk: dat de tegenwoordige Benedictie ons bevryde van de Ichroomelyke fententie der vermal edydinge, die gy eens zult.uitfpreken tegen de verdoemden ; maak dat wy zyn van het getal des, gelukkigen Geflachts, dat gy hebt geze-. gend , en aan hetwelk gy eens zult zeggen: Komt gebemdyden myns Vaders.,. &c. Amen.

Z A-

Sluiten