Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 36 )

gelmatig gebruik hunner naturelijke vermogens beroofd waren.

Het* nodigfte ter ophelderinge van de aengehaelde plaetzen geloof ik genoegzaem gezegd te hebben. Ik ftap des daer van af, en zal nog kortlijk onderzoeken, of de vermeende bezittingen ten tijde van Chris-, tus meer en algemener plaets hadden dan op enigen anderen tijd? De verdedigers van de bezittingen des duivels, welker aental in onze dagen nog zeer groot fchijnt te zijn, plegen gewoonlijk te beweeren, dat de bezittingen ten tijde van Christus meer en algemener waren, en het ook zijn moesten, dewijl Jefus aen zijne tijdgenoten anders, zins geen een zichtbaer bewijs zijner macht •en heerfchappije over den duivel hadde kunnen geven. Men kan des volgens hunne grondbeginfelen het Christendom niet meer benadeelen , dan door de werklijkheid der duivelfche bezittingen te loochenen. Ondertusfchen behoeft men zich daer door niet te laten affchrikken , wanneer men hier tegen enige gegronde redenen kan inbrengen. Ik ten minften vind gene plaets in de heilige fchrifture, alwaer, 't zij door Jefus , of door zijne Apostelen, gezegd worde, dat de vermeende bezittingen ten tijde van Christus meer en algemener waren, dan voorheen. 'Er heerscht een algemeen ftilzwijgen hier van door het ganfche nieuwe Testament. En dit ftilzwijgen verfchaft ons enen genoegzamen grond, om

de-

Sluiten