Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( XXI )

In üe brief, aan de Dorpsgerecht en, nevens de tabellen , gezonden, hadden wy de herfelling van fcbade, aan kerken en andere publieke gebouzven, uitgezondert. Doch de aanhoudende verzoeken om onder/land, op ■ plaatfen, die denzeken, van elders, niet bekomen konden, en waar de verarmde gemeenten buiten ftmt waren, daartoe, iets op te brengen, drongen ons, in ditftuk, foetegeven; zodat, voor enige openbaar e kerken, voor twee dienstbmzcn van Roomscbgezinden, en een Diaconiebuis, dat, te Rysvoyk, op eene hoogte gebouwt, by onverhoopt geval van volgende overftrooming, tot berging van menfben en vee dienen kan, nog enige pmingen befleed zyn.

Hoe veelfpoed wy ook gemaakt, hoe onvermoeid ivy , by aanhoudenbeid, gewerkt hadden , hoe yuerig wy, door de Commisfien, onder/leunt wierden, voelden wy geen gering leedwezen, door de ondervinding der volf rekte onmogelykbeid, om de herfelling van alle woningen, voor den afloop van dat jaar, volvoert te zien. '/ Gebrek aan bouw/lojfen, byzonder van riet en kalk en voomamelyk aan werklieden , aange-üm op een dorp, daar gewoonlyk twee of drie timmerlieden en metzelaars gevonden wierden , thans ongelyk meer nodig waren , en de naast gelegene zich in "t zehde geval bevonden , veroorzaakte deze verdrietige vertraging. Weinig echter dachten wy toen , dat de geheele afdoening nog meer jaren zou nodig gehad hebben.

Evenwel bevonden wyons, na dat de ingezamelde penningen, van rondsomme, waren ingekomen, tegen het einde van Ottober , in ftaat de bedeelinge nog verder uitteftrekken , tot vergoeding van gemis aan gewas, bedorven , overfort of weggefpoeld en vergraven land, verloren grof huisraad, koopmanfebap of andere middelen van beft aan en verzochten de onderfcheidene. Commisfien , in die districten , waar ons, by de gerechtlyke tabellen, dusdanige fchaden waren opgegeven, daar op onderzoek te doen, en hunne gedachten, over de vervulling, medetedeelen.

Dan alvorens hier omtrent enige bepaling te maken, begrepen wy, dat degroote zaak, de vergoeding van bet vee en de opbouw der wonin-

******

gen,

Sluiten