Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genheden, aldaar, anders was gcfihied, en de opbouw der huizen * dorpsgewyze, ondernomen , zo dat de rekening toen niet kon gefpïist worden.

De namen van alk perfonen , voor de drie opgemclde kapittelen bedeelt, zyn afzonderlyk aangewezen, om dat men te beter zftt kunnen zien , hoe vele huizen wel befchadigt zyn , en hoe veel goeds met de giften wel heeft kunnen gedaan worden. Bier door kan ook niemand zich beledigt achten, naardien dit onheil hem niet, door eigen fchuld, is overgekomen , en wy, zo wel, als de Heeren leden der Commisfien , zyn daarmede te beter verantwoord; terwyl ook het bewys der uitdeeling, aan elk perfoon gedaan, onder ons berust.

En wy zouden by elks naam het aangekocht vee-, f ukswyze, zo wel als de godsdienfiige gezindheid van de bedeelden gefield hebben, zo dit in alle distriden ware aangetekeM: by fommigen is dit echter nauwkeurig waargenomen y maar deze 'er nu by te feilen, zou by de anderen affleken en een onvolledig ftuk opleveren,

Evenwel kunnen ivy verzekeren, de onzydigheid, in het ftuk van godsdienst, ten fterkften aangedrongen, en geene klachten, over gesmaakt onderfcheid, om die reden, ontfangen te hebben.

Schoon wyjurven zeggen, in alle opzichten, de meeste zinnigheid te hebben betracht, moest de rekening van onkosten, in fommige distriden , door de afgelegenheid der plaatfen van eikanderen, voor de gecommitteerde Heeren of opzichthebbende werkbazen, byzonder daar aanbefte'dingen gefchied zyn, door wagenhuur en verteringen, natuur* lyk , groot er worden, dewyl niemand te vergen was, boven een zeer moeilyk, langdurig en dikwils onaangenaam werk, alleen uit liefde, ter. hulpe van elendigen, ondernomen, nog fcbade te lyden.

En de honderden, die dit mocht gekost hebben, zyn wel ruim vef-4 goed door de duizenden, welke, in vergelyking tegen de eerfte opgaven4 door dit middel, zyn 'uitgewonnen. ■ •

Sluiten