Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i8<5 )

Ondertusfchen had zich, benedenwaards , door de ys-ftoppingen van den vorigen dag,(zynde den 29(ten February)zo veeJ water vergadert, dat het zelve aldaar tot boven de kruinen der dyken was opgeloopen , waar door dezelve, elk oogenblik, in het hoogfle gevaar van doorbreken gebrag't wierden. Het water, dat de doorbraken van den Ooy opleverden > met het gene gewoonlyk afftroomde, overviel de beneden-dyken van alle kanten, zodanig, dat in den nacht of morgenltond van den iften Maart,de dyken van het Land, tusfchen Maas en Waal, in weerwil van alle aangewende pogingen, op tien onderfcheidene plaatfen, en die van de Nederbetiwe op drie plaatfen, onder Ochten, doorbraken. Ook had het overvallend water, de dyken in zulk een deerlyken ftaat gebragt, dat die, welke nog tegen deszelfs woede beffand waren gebleven, niet alleen van binnendosieeringen berooft, maar zelfs, fomtyds, tot in het midden des kruins, uitgeloopen waren.

De toeftand der bewoneren van deze laage landflreken was allerhaggelykst, de dyken, van alle kanten, door het opftygende water, geperst, en, ieder oogenblik, in gevaar van, voor het geweld des vloeds, te bezwyken, waren neg de eenigfte, maar geenzints veilige wykplaatfen, om vee en goederen te bergen.

Eensklaps overvallen, midden in den nacht, door de menigte "van doorbraken , die alle , met eene ongelooflyke fnelheid , het water naar binnen Horteden, moest elk, alsomftryd, zich, ware het mogelyk, ook met zyn vee, naar de dyken of andere plaatfen fpoeden; en zyne overige bezittingen, ten prooi des vloeds, achterlaten. Sommigen, die zodanige wykplaatfen niet konden bereiken, moesten zich bedienen van hooibergen, daken van huizen,boomen,of iets diergelyks. Onzeker, of de woedende fbroom, ofhetys, dat denzelven verzclde, deze wankelbare hoogtens niet met zich zoude wegflepen, moesten zy, fomtyds, van daar, hunne beesten, huizen, of andere gewenschte goederen, door dien wreeden vyand, welke zy zelf, ter naauwer nood, ontvlucht waren, zien vernielen.

De fchadens die deze ongelukkigen troffen, door het wegdryven hnnner woningen, of het ontramponeeren derzeive; het verongelukken van rundvee, paarden, fchapen, enz.; door het overftorten van zand, over zo vele vruchtbare ftreeken, waarvan fommige, met ongelooflyken arbeid , naauwlyks de helft van derzelver waarde hebben weder bekomen, terwyl andere, ten gedenkteken dier verwoesting, onvruchtbaar zyn gebleven, behalven van eene menigte landeryen, door uitgeflrekte en diepe kolken, voor altoos, den bezitteren ontroofd,- die fchadens zyn zo groot, dat het beloop daar van onmogelyk zoude kunnen bepaald worden.

De volgende opgave zal dienen, om aan te toonen, de plaatfen, waar de doorbraken in Maas en Waal zyn voorgevallen, als mede derzelver grootte: welke alle, even als de vorige, op de hier bygevoegde Kaarten, onder N°. VIIen VIII, afzonderlyk zyn uitgedrukt,onder dezelve nommers, waarmede zy, in dit bericht, getekend flaan.

ByN°.29*Te Afferden, is een doorbraak, ter wydte van 12 roeden, gevallen, tegen een zeer groote oude wiel, waar by, gevolglyk, geen nieuwe kolk gefcheurt is. #

30. Te Drueten, even boven het Huis Drueten, is de dyk, ter lengte van

a$ roeden, doorgebroken, de kolk, daar door gefcheurt, heeft een diepte van 34 voeten.

— —31. Te Puiffelyk, omtrent 220 roeden beneden de Druetenfche Scheipaal; deze doorbraak heeft eene wydte van 30 roeden, de kolk,hier by gefcheurt, is, zo in uitgeftrektheid als in diepte, aanmerkelyk.

—- — 32. Meer benedenwaards, onder het zelfde kerfpel, vind men twee doorbraken, doch zonder dat daar kolken zyn uitgeloopen; de bovenfte is lang 18 roeden, en de twede 45 roeden.

By

Sluiten