Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het onaangenaame dat de buffelachtigheid van Congi haar aangedaan hadt. De brave vrouw, welke zeer ontroerd was, verzekerde hem dat zy de belediging van eene laage ziel te verre beneden haare verachting fteldde, dan dat ?y 'er eenige gevóeligheid over zoude toonen;'doch dat het haar treffend griefde, dat hunne wandeling de oorzaak geweest was van deeze onverwachte ontmoeting met Congi* en zy beefde voor de gevolgen die hier uit voor Ferdinand konden voortvloeien. — Myn vriend! zeide zy, ik weet dat gy als een man van eer verplicht zyt, u tegen den bepaalden tyd, (want ik heb u wel verdaan fchoon gy beiden flil fpraakt) , in het bosch vanVtncennes te laaten vinden; doch ik bid li, ding niet naar het leven van den Graaf; laaten eenige druppels bloeds uw gefchil afdoen: en zoo hy meer dan dat wil, weiger het hem: eerbiedig de wetten der Menschlievendheid: brave lieden zullen dan uw gedrag pryzen, en niets dan onwaardige moordenaars kunnen het befchimpen, —- ter» Jinand beloofde dit aan de oude dame, en geleidde haamaar huis.

Nu begaf hy zich naar zynen broeder; om hem kennis van het voorgevallene met Congi te geeven, en te verzoeken hem op den bepaalden tyd naar het bosch te vergezellen. Toen Ferdinand^ Wdlem in de kamer tradt,'

W33

Sluiten