is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek van Amsteldam; inhoudende, onpartydige aantekeningen van het voorgevallene binnen die stad, beginnende [...] bij het gebeurde met [...] Hattem en Elburg, tot op [...] het inrukken der Pruissische troepen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 76 ]

nicatie en goedvinden van Heeren bubgemïesterps „ gemaakt, zodanig zijn. dat de ingezetenen, aangaan„ de de rust van binnen en van buiten , zig op dezelven ,, volkomen kunnen verlaaten "

Intusfchen werd de algemeene wapenoefening , maar vooral die der bijzondere genootfchappen, niet weinig aangemoedigd, dour een befluit van Hunne Ed, Gr. Mog. genomen na eene gehoudene raadpleeging, over de adiesfen van een groot aantal gewapende fchutterijen en genootfchappen van wapenhandel, bij welk befluit Hunne Ed. Gr. Mog. verklaarden: „ op het flerkst getroffen te ,, zijn, door den vaderlandfchen ijver,in de voorfchreve„ re gedaane adresfen doorflaande, en overtuigd, dat in ,, de liefde van een vrij volk, en in de wapenen, die „ Hetzelve tot befcherming der vrijheid, en van zijn wet„ tlgen Souverain, gereed is aantegorden, billijk het

grootfte vertrouwen, tot confervatie der algemeene

veiligheid, en afweering van alle geweld, kan worden „ gefteld," en dienvolgends bij refolutie hadden goedgevonden en verftaan; „hun hoogst genoegen aan den dag „ te leggen, over de gedaane aanbiedingen en verzekerin„ gen, en die als zo veeie blijken van verknochtheid aan de „ dierbaarfte algemeene belangen , met gevoelige erkente„ nis te accepteeren: declareerende wijders alle gewapen,, de fchutterijen, en gelegalifeerde of thans fubfiftee„ rende genootfchappen van wapenoefening binnen deeze „ provincie, die met voorfchrevene fentimenten zijn be. „ zield, mitsgaders in het bijzonder alle de leden uit de. „ zei ven, die, in gevaile van nood, het geen God ge, nadig verhoede, tot afweering van geweld, het zij aan " den Lande, het zij aan de hooge Regeering of leden " van dien, aangedaan wordende, zig zouden willen laa?