is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek van Amsteldam; inhoudende, onpartydige aantekeningen van het voorgevallene binnen die stad, beginnende [...] bij het gebeurde met [...] Hattem en Elburg, tot op [...] het inrukken der Pruissische troepen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 85 3

Mog. en hunne ingezetenen , te beflisfen: „ maar om „ gelegenheid re verfchaffen, dat dis kiagten en gefchil„ len,opeene bedaarde en rechterlijke wijze konden on,, derzocht en afgedaan worden."

Hunne Ed. Mog. bovengemeld, vreezende dat de hooge nood hen weder mogt noodzaaken , toevlucht te neemen tot zulke harde middelen, als waartoe zij reeds toevlucht nadden moeten neemeD, verboden, op eene boete van 2000 guldens, dat niemand zig voortaan in eenig vrijcorps of exercitiegenootfchap mogt laaten aantekenen; gelijk ook het debiteeren van verfchcidene nieuwspapieren, (niet zonder gewigtige redenen,) ftrenglijk verboden werd: het eerstgemeide verbod voornaamlijk, had zekerlijk ftrijdige aandoeningen op de gemoederen der ingezetenen ;dan,de weidenkendften van die, Hemden echter eenpaaiiglijk daarin, dat het een heilzaam verbod was; een verbod, het welk reeds voor langen tijd, uit den boezem van de algemeene Staaten had moeten komen, vermtts de onlusten alsdan tot zo hoogengraad niet zou. den geftegen zijn.

Wat onze ftad in 't bijzonder betreft, men vond niet noodig de burgerdag wachten langer te doen voordduuren, derhalven werden dezelven, den ,3. September. (786, weder opgefchort; voörds weiden, mede omtrent dien tijd, tot de dirtaie van het reeds tot ftand gebragt nationaal fonds ter bevordering van de gewigtigfte belangens van het volk van Nederland, binnen deeze ftad, verkoo. zen, de Heeren, dan,el hooft van Vreeland t Ivlr. bal*

THAÏAR elias ABBEMA , lodbwijs hovij , jan BERND b1cker, Mf. cornelis VAN DER hoop , 01jsbertsz., Mr. carel wouter visscher, pieter willem VAN LANceren, volkert christoffels , jacobus domoor , Mr. iERNESTUS EBELIWG,Mr. HENDRIK VAN castrcp, Mr.OT-

F 3