is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek van Amsteldam; inhoudende, onpartydige aantekeningen van het voorgevallene binnen die stad, beginnende [...] bij het gebeurde met [...] Hattem en Elburg, tot op [...] het inrukken der Pruissische troepen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t iiï j

ömftandigheden, zeide men, hadden de uitvoering va'rï dit ontwerp verhinderd: „ Öndertusfchen," ging meii vocrd: „toont ons dit geval aan, hoe noodzaakelijk bet i, is, dat ten fpocdigften eenen welgeregelden weg van' „ communicatie der burgerfoeietehen met elkander,> tot „ ftand worde gebragt,op dat men in zulk eene jen dér* „ gelijke gelegenheden, met medeweeten, en inaffpraajt „ van elkander, moge handelen, om dus gezamentlijk, in alles wat mogelijk is, der goede zaak van het Vsj> derland en der burgerlijke vrijheid van dienst tè zijn?' waaruit weder duidelijk blijkt, dat men naar niets ijveriger verlangde, dan naar eene algemeene handel wijze1,(waarvan wij een weinig vroeger reeds (braken,) op da» hunne (tem döórdronge, terwijl men die van de andere partij met alle mogelijk geweld frnoordé,) en de Souve* rain de wet konde voorfchrijven : het getal van ondertekenaars op een provinciaal adres, zou zekerlijkaaniiénlijk geweest zijn, uit aanmerking van de veeie fociéteiteri èn genootfchappen die reeds beftonden, en de Iedefi vari welken ongetwijfeld altoos, ten minrfen voor het grootfte gedeelte, tékenen, waarvan wij de reden hiervoor reeds ójigegeeven hebben, en des konde mén zodanig een Wei-' geftoffeerd provinciaal adres, den anders oordeelenden? véél ligter voor de waare vblksftem opdringen; zig in alIe gevallen daarop beroepen , en nieuwe raedeftanderi

daardoor aanwinnen dat, en niet anders is de drijf-'

veer geweest, tot den vóorflag om provinciaale adrèsfeü intevoereö,

Verfchei'dehe Heeren Capiteinen, nog waare' burger"-" deugds genoeg bezittende.om in dé tegenwoordige tijdsorrï» Handigheden niets te willen doen, noch te helpen doen.datf alleenliik dat geene wathün wettige Magiftraatgoedkette deeze Heeren, zeggen wij, raadpleegden alvoorsKtW