is toegevoegd aan je favorieten.

Gedenkboek van Amsteldam; inhoudende, onpartydige aantekeningen van het voorgevallene binnen die stad, beginnende [...] bij het gebeurde met [...] Hattem en Elburg, tot op [...] het inrukken der Pruissische troepen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t in 3

zelfs beveiliging: na het fcheiden van den Raad, werd het genootfehap weder door eene commisfie bedankt, met bekendmaaking der refolutie bij den Raad genomen, om naamlijk hetzelve, voor deszelfs beweezene diensten en heldhaftige poogingen, twee Hukken gefebut ten gefchenKe aantebieden: integendeel werd de gantfche krijgsraad verzocht, bij de eerstvolgende exercitie van het genootfehap, te willen tegenwoordig zijn, om bij die gelegenheid,als honnoraire leden door hetzelve te worden ontvangen ■ ziedaar gelukkige tijden! fchreeuwde men uit; het genootfehap en fchutterij vereenigd! en wat men van die vereeniging te wachten had, werd in het volgend vierregelig versje uitgedrukt:

Neen , neen, misleide hoop', hoe ook uw hart moog' woelen,

De krijgsraad aan het IJ,

En V Nut der Schutterij, Doen u eerlang hm kracht en waardigheid gevoelen,.

Den 26. April, leiden de Heeren bourcourt, p. renDorp, j. w. v. d. pqll» J. v. r>. poll , de Jonge , m. van son, als Capiteinen, benevens de Heer 1. duim, als Lieutenant, hunne posten in handen van Burgemeesteren neder ; deeze Heeren waren reeds door andere Offi. eieren daarin voorgegaan; meer bedaard, en weldenkend, keurden zij de woelingen van krijgsraad en focieteiten af, zagen de gevolgen in, en beflooten hunne naamen voorde fchandelijkfte vlek te bewaaren — ten zelfden dage begeerden de vier aangeftelde Collonellen, van Burgemeesteren in den eed genomen, en in het beïit van de krïjgsraadskamer 'gefield te worden: Burgemeester hooft verklaarde hen met genoegen in de gezegde qualiteit ter