is toegevoegd aan uw favorieten.

Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WILLÉ M BOREEL. «53

In het begin van Slagtmaand kwamen de Gezanten in Holland te rug.

In het volgende jaar wierdt de Heer Boreel, nevens de Heeren Sonck en Wede, met het karakter van Gedeputeerde Commisfarisfen4 na Stade gezonden, om met de Gemagtigden des Konings van Deenemarken de gefchillenover de tollen by te leggen. Naadat men het over de voornaamfte punten was eens geworden, vertrokken de Gezanten na Koppenhage, om verder met den Koning te handelen. In Herfstmaand namen zy de terug reize na Holland aan.

Bekend zyn de ongelukkige verdeeldheden tusfchen Karei den I en zyn Parlement, welke den Vorst eindelyk op den hals te liaan kwamen. Niet zo volkomen waren deeze verdeeldheden tot Engeland bepaald, of de Nederlanden wierden daardoor in merkelyke ongelegenheden ingewikkeld. Om de gefchillen tot een gelukkig einde te brengen, befloot men daarom hier te Lande, een Gezantfchap derwaarts te zenden. Hier toe wierdt wederom benoemd de Heer Boreel, nevens den Heer Johan van Rhede, Heere van Renswoude, en Albert Joachimi, Heer tot Oostende en Oedekenskerkc. In het begin van Louwmaand des jaars 1644 vertrokken zy uit de Nederlanden, en zetten op den negenentwiutigften dag dier maand te Greenwich voet aan land. Door den Graaf van Denbigh wierden zy hier uit naam van 't Hoogerhuis, en door de Ridders Midleway en Strickland van wegen het Huis der Gemeenten, begroet. De Graaf van Denbigh voerde het woord, verklaarende dat hunne komst niets anders dan alles goeds kon belooven. By hunne komst te Londen vonden zy de Koetzen van 't Parlement gereed; de Heer Boreel nam zyne plaats in de voorde Koets op de hooger hand, dc

Graaf