is toegevoegd aan uw favorieten.

Briefwisseling tusschen de familie en bekenden van den vriend der kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 168 >

nen na eene eenzame plaats, en beween daar uwe dwaasheid." Dit gezegd hebbende nam zy hem by de hand, leidde hem over den brug, en deed hem den keifteen weder nederleggen ter plaatfe daar hy denzelven gevonden had. Daar op verdween eensklaps het Eiland, de Brug, de Stroom en alles uit zyn gezigt, en de ongelukkige Aziba bevond zich alleen op den berg

Ararat.

Zoude ik u de toepaffing., die uit deze Lellen natuurlyk volgt, wel eens maaken mogen ? Wy moeten hier uit leeren over onze luiten en hartftogten te heerfchen, op dat zy geene heerfchappye voeren over ons, en daar door alle onze werkzaamheden en voornemens ten goede, onzenyver en volharding by elke loflyke onderneming, nutteloos maaken en geheel vernietigen. Dan wierden veel ligt gezondheid, voorfpoed, en een goede naam aan de involging eener lage drift opgeofferd,, en dus zouden wy voor het kortftondig genoegen eener lekkere bete het levend - maakend water der Bronnen van Boriquen voor altoos derven moeten.

19 No-