Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 230 )

en kraakt? Toen ik dezen brief van Fredrik Papa voorlas, toen waarlyk beklaagde ik u; en weet ge wat Papa daar op zeide? Her valt juift zo uit, zo als ik gehoopt had. De Voorzienigheid weet toch alles zeerwel te fchikken, en bedeelt uwen broederen Juift daar mede, wat zy hebben moeten, en voor hunne volgende beftemming gefchikt is. — Hoe zo? Papa lief, my dagt Karei is zo veel waardig als Fredrik, fdit zeide ik maar eens, begrypt ge, om te hooren wat Papa hier op antwoorden zoude) hy verdient immers zulk goed eten,

drinken, en woonen als de ander. .

Zonder twyffel, maar al verdiende hy tienmaal meer ("dit is maar eene bloote veronderftelling, en hier mede word niet bedoeld dat gy wezenlyk tienmaal meer verdient) zo kon 'er toch nooit beter voor hem gezorgd worden. Karei is zeer op zyn gemak gefteld, Iaat zich gaarne bedienen; en houdt veel van een lekkeren tafel: alles zaaken, die 'hem niet zeer dienlb'g zyn. Ik kan hem geen geluk ter wereld bezorgen, dan het gene hyzich zei ven door eigen imborft, vlyt, en zich wel te gedragen en

braaf

Sluiten