Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 25 )

het doorflxyken van gebreken, die hy in *t geheel niet heeft. Verzoek hem, als gy hem mynen brief zien laat, dat hy het gene ik hier ter nedergeflanlt heb, toch niet opneme als eene wraakoeffening, om hem zyne Poëtifche vermaningen betaald te zetten: ( want gy zult hem eindiyk, denk ik, wel bekennen, dat ge my dien brief gezonden hebt.) Hy mogt anderzins denken, dat ik zo luid fchreeuwde, om dat ik voelde dat hy my op myn zeer getaft had. Gierigheid is eene ondeugd, het zy dezelve in een Koopman of in een Edelman valle, en hoogmoed is niet beter, het zy de Edelman of de Koopman 'er mede behebt zy: beiden konnen zy in hunnen aart

het zelfde zyn. ■ Maar wat wil onze

vriend dan worden? een Soldaat zekerlyk: dat zyn althans vrolyke lieden; en daar is niet veel hoofdbrekens aan vaft, ten minften zo lang als zy geen commando te voeren hebben. Voor zo verre althans als ik uit het optrekken der Soldaaten alhier befpeuren kan, komt my voor den beften krygsman te wezen, die het meeft na eene machine zweemt; want, niet te redeneeB 5 ren,

Sluiten