is toegevoegd aan je favorieten.

Briefwisseling tusschen de familie en bekenden van den vriend der kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 167 )

nu geloofde wel dubble reden te hebben, my met dat gekje nog wat verder in te laten, dan ik anders wel zou gedaan hebben. — Na den maaltyd kwam 'er nog eene andere omltandigheid by, die het ganfche werk verbrodde. De Hr. D — had my om een Cotillon met hem te danlTen verzogt, en juin": daar opkomt de Hr Spiritus ook. Dezen moeit ik nu noodwendig afflaan, doch gaf hem met veel beleefdheid myn woord voor den eerll volgenden dans. Hier op verliet hy my zonder een woord te fpreken, en toen ik hem opzogt was hy verdweenen, en kwam niet weder te voorfchyn. Hoe zeer my dir fpeet kan ik u nauwlyks zeggen, niet tegenltaande ik van mynen kant wel reden had om misnoegd op hem te zyn. Na dit voorval was voor 't grootfte gedeelte het mooi van 't Ball by my af, en dat moeit toen die arme Hr. D.... ontgelden, dien ik daar door telkens vry lomp bejegende: want een goed vriend is een al te grooten fchat, om door een grap gevaar te lopen van hem te verliezen; voora'l daar het van zynen kant uit een allerbraaflt grondbeginzel, L 5 de