Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242 mmwm

waarheden te laten verkopen, en zich in te beelden, dat zy overtuigt wierden , wanneer hunnen fmaak verlustigt en hunne ooren gekittelt wierden. hy maakte dus al den indruk, en zelf meer dan mijne Vyanden zich daar van belooft hadden, de ieverzucht , welke hy in de Gemoederen inblies, veranderde de overmatige genegenheid , waar van ik enige jaren het Voorwerp geweest was, in den bitterden haat. de Atfiéniè'nzers verfchrikten nu voor den afgrond, tot op wiens randzy, in hunne verblinding voor my, ongemerkt getrokken waren, zy ontzetteden zich , dat zy mijne onbekwaamheid tot de Staatsbeduring, mijne begeerte naar een onbepaalde Macht, mijne verüitziende Inzichten, en mijne heimelijke Verftandhoudihg met hunne Vyanden, niét vroeger opgemerkt hadden, en dewijl het met 'natuurlijk zou geweest zjjn, om zélf de fchuld

Sluiten