Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Eer/Ie Avondgefprek.

J. Van de pli°ten jegens zicbzelven en wel t. Ten aanzien van ons 'ligcbaam en deszelfs gezondheid. . Bladz. 6. Deeze wordt bevorderd

a. door voorzichtigheid. . . 7.

b. door maatigheid. . . 9.

c. door werkzaamheid. . . '12.

d. door geoorloofde vermaaken. 15.

e. door zindelykheid. . 18.

2. Ten aanzien van onze Ziel'

wier w'elzyn wordt bevorderd

a. door bet verwerven van nutte kundigheden. . . 19.

b. door het vermyden van alle ondeugd 22.

3. Ten aanzien van onzen uiterlyken toe

Jland. « . , 27.

Van de Zuinigheid

a. in tegen/1 elling van verkwisting en v.rwaarloozing. . , jg.

b. in tegenjlelling van gierigheid. 34;

Tweede Avondgefprek. II, Van de Pligten jegens anderen.

I. Inleiding van den oorjprong der Konïhgen. . . *. \ . 41.

■ der Overheden en Rechtbanken. 44.

• der, Wetten. . . 4^.

- % der S'ildaat'n.. . -, :6.

■ der heiasti.igen. . :,T

2 Pligten jesrens de Overheden xrit 4:?. 3. Pligten'jegens alk menjeben, 51. a. tiet verwyden^an alle g:v>i liacdigbeid. . . 51.

b.

Sluiten