is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte zedeleer voor kinderen van beschaafde lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«4 BEKNOPTE ZEDELEEB.

maar veelmeer eene noodzaakelyke deugd i"s. Ik zal zien, of ikudit onderfcheid kan doeiï faegrypen.

De eer, warnaar de hoogmoedige reikhalst, en waaromtrent ook een eerlievend mensch niet onverfchillig is, beftaat in de goede gedachten , welke andere menfchen van ons en van ons gedrag hebben; gelyk integendeel de fckande beftaat in de kwaade gedachten , welke anderen van ons en ons gedrag hebben. Nu is 'er een waare en eene valfche eer, gelyk ook eene waare en valfche fchande. Wanneer naamelyk het goede of het kwaade vonnis, 't welk men over ons velt, gegrond is, heb« ben wy waare eer of waare fchande: maar wanneer daarentegen dit oordec-l f.een grond heeft, dat is, wanneer wy het indedaad niet verdienen, dat men zo goed of zo kwaad over ons oordeelt; heeft men ons of eene valfche eer beweezen, of eene valfche fchande aangewreeven.

Het eerfte onderfcheid nu tusfehen een eerlievend en hoogmoedig mensch beftaat daarïn, dat de eerfte de goede gedac'jten van anderen wegens hem en zyn gedrag door waarlyk goede daaden te verdienen, de laatfte daarentegen die op alle mogelyke wyze, het zy roet recht of met onrecht, anderen tracht aftedwingen. Zo bevlytigdt zich een eerlievend menseh

ai-