is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoording van Frans Voorhout, wegens zijnen overgang, uit de gemeenschap der gereformeerden tot die van de roomsch-katholijke kerk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

jr£ et Drietal gemeenzame Brieven, tusfchen Vrienden te Utrecht en te Alkmaar, over den Overgang van Frans Voorhout, enz. en het Stukje, bij geleegenheid van denzelven, door mij P. Schouten, uitgegeeven, heb ik met veel genoegen geleezen, om dat alles, in die Brieven , gevonden wordt op den befcheiden toon, die anders denkende fteeds omtrent elkander, en de gevoelens, die zij voorftaan of wederfpreeken willen, moeten voeren. — Dat de Schrijver, of Schrijvers dier Brieven zich verborgen houden, is voor mij van weinig aanbelang. Het zal er in alle gevallen maar op aankomen, of in dezelven iets, ter afkeuring van gemelden Overgang, beweezen wordt. —■

Ter zaake dan. In den eerften Brief van den Utrechtfchen Vriend, heb ik niets gevonden, dat eenige bijzondere aanmerking vereischt: dewijl hij in dezen maar voornaamlijk voordraagt de redenen, om welken hij den Alkmaarfchen Vriend, den juisten Man achtte, die hem het * » ver-