Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ióo zijne verdraagzaamheid omtrent de grieken,

buthers aldaar, zich nu noch ooit moeten onder„ minden, om bekeerlingen te maaken , nocb iemand, bet zij direct of indirect, tot bunne fe£te te verleiden, of verder aan te nemen; in tegenge„ Jlelden gevalle blijft de gemelde Koopman daar voor ,, verantwoordelijk, en zal zonder verfcbooning in „de vesting - arrest gelragt voorden. Gij hebt „ dienvolgends het nodige te verzorgen, maar ook ! „ tevens de vergunning, in dat geval af te vaardi„ gen, zoodanig te bepaalen, en alles te voorkor „ men, opdat gemelde feEte zich volflrekt niet verder

• ,, uitbreide, nocb anderen aannemen kunne, maar veel

• ,, meer zicb vergenoegen moete, indien die genen,

welke daar voor 's bands belijdenis van doen', de ,, vrijheid gelaten voord, om de Godsdienst• oefenin-

gen naar hunne gevoelens zonder eclat waar te „ nemen. Ik beu uw welgenegen Koning.

Potsdam, frederik. den 19 Sept. 1751.

Terftond kwam de Staatsraad bij den Koning met het volgend voorftel op:.

Uwe Koningl. Majefteit heeft allergenadigst bevolen , eene vergunning voor de Herrnbutbers, betreffende de vrijheid van hunne Godsdienst oefening, te laten afvaardigen. Alhoewel nu niets ter wereld billijker is, dan aan ieder één zijne vrijheid van geweten te laten, zal echter Uwe Koningl. Majefteit allergenadigst veroorloven, dat wij dezelve, volgends onze pligten, aanwijzen, hoe de Stettijnfcbe Koopman schmidt onder de ▼oorwaarden mede gefield heeft; dat ook aan zijne

Ge-

Sluiten