Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi VOORREDE

deiing zal weldra ophouden, wanneer men deze Scheikunde met fchriften van denzelfden aart vergelijkt : men zal dan zien, dat het oogmerk van onzen Schrijver in het geheel niet geweest is, alle de onderwerpen, welke in het gebied der Scheikunde vallen, volledig te behandelen, maar dat hij alleen bedoeld heeft, de algemeene grondbeginfelen, op welke deze gcheele wetenfchap rust, duidelijk te ontwikkelen, zoo namenlijk, dat hij altoos van het reeds bekende tot het nog onbekende voortgaat, en niets als zeker aanneemt, dan 't geen door beflisfende proefneemingen voldoende beweezen is: in welke wijze van voordragt een der voornaamfte .verdienden dezer gronbeginfelen beftaat, waardoor zij voor een ieder, die de nieuwe Scheikunde grondig begeert te kennen , geheel onontbeerlijk worden. Dit in de eerfte afdeeling afgehandeld hebbende, geeft hij in de tweede een kort overzicht van da eigenfchappen en bereidingswijze der Zuurcn, uit welker verceniging met andere ligchaamen de meeste der Scheikundige verbindingen ontftaan: terwijl, eïn* delijk, in de derde afdeeling aan den eerstbeginnenden Scheikundigen eene zeer volleedige handleiding gegeeven wordt, hoe hij in het doen der proefnee* mingen moet te werk gaan, om zich zeiven door eigene ondervinding van de waarheid der in de voo-

rige

Sluiten