Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den S C H R IJ V E R. xxix

van der monde, monge eil bert hollet,

dat de kool zich met het ijzer en misfchien ook met verfcheidene andere metaalen verbind, dat uit deze verbinding, naarmate der verfchillende evenredigheden, daal, potloot, enz. ontdaan. Men weet insgelijks uit de proeven van pelletier, dat de phosphorus zich met zeer veele metaalen vereenigt. Deze verfchillende verbindingen nu hebben wij ook gerangfchikt onder geflachtnaamen, welke afgeleid zijn van den naam dier zelfdandigheid, die aan allen gemeen is, met eene uiteindiging, welke deze overeenkomst in het geheugen terug roept, en wij hebben dezelve onderfcheiden door eenen anderen naam, dien wij van hunne bijzondere zelfftandigheid ontleend hebben. -

De benaaming van ligchaamen, welke uit drie eenvouwdige zelfdandigheden zijn te famengedelt, was cenigzins moeilijker, zoo wegens derzelver aantal» als, vooral, om dat men den aart hunner grondbeginfelen niet kan uitdrukken, zonder zeer te famengedelde woorden te gebruiken. Wij hebben in de ligchaamen, waaruit deze klasfe bedaat, gelijk b. v. de onzijdige zouten onzen aandacht moeten daan; vooreerst, op het zuurmaakend grondbeginfel, 't welk aan allen gemeen is; ten tweeden, op het-zuurvaf baare grondbeginfel, 't welk hun bijzonder zuur vormt; ten derde, op de zoutaartige, aardachtige, of metaaalaartige grondftof, welke het bijzondere foort van zout

be-

Sluiten