is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginselen der scheikunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dierlijke Olieën. i 31

te famen gefteld in die Planten, welke, gelijk dc kruisdragende gewasfen, Stikftof bevatten, en in die geene in welke zich Phosphorus bevind; maar daar 'er van deeze zelfftandigheden niet dan eene geringe hoeveelheid in deze Planten koomt, zoo ontftaan hierdoor geene groote of ten minsten geen zeer merkbaare veranderingen, in dc verfchijnfelen der overhaalingen, het fchijnt, dat de Phosphorus met de Kool vereenigd blijft , en daardoor eenige vuurbeftendighcid verkrijgt. De Stikftof vereenigd zich met de Waterftof, om Ammoniak te vormen.

De dierlijke ftoffen, die ten naasten bij uit dezelfde grondbeginfelen beftaan, als de kruisdragende Planten, geeven ook in de overhaaling dezelfde uitdagen; maar, daar zij meer Water- en Stikftof bevatten, verkrijgt men 'er ook meer Olie en meer Ammoniak uit. Om te doen zien met hoe veel naauwkeurighcid deze befchouwing alle de verfchijnfelen die 'er in de overliaaling der dierlijke ftoffen zich opdoen verklaard, zal ik maar ééne daadzaak aanhaalen; zij is de herhaalde ovcrhaaling en volkomene ontbinding der vlugge dierlijke Oliën, die men gewoonlijk dippels Oliën noemd. Wanneer men deze Oliën door eene eerste ovcrhaaling in het vrije vuur verkrijgt, zijn zij bruin, om dat zij een wei' nig, bijna vrije, Koolftof bevatten, maar zij worden door eene herhaalde overhaaling wit. De Koolftof is zoo los in deze ligchaamen verbonden , dat zij 'er zich van affcheid, wanneer men dezelve enkel maar aan de lucht blootfteld. Wanneer men eene genoegzaam overgehaalde en dcrhalI 2 ven