is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginselen der scheikunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE AFDEELING.

OVER DE VERBINDING DER ZUUREN MET DE ZOUTVATBAARE GRONDSTOFFEN, EN OVER DE VORMING DER ONZIJDIGE ZOUTEN.

VOORBERIC H TV

Indien ik het plan, hetwelk ik mij in de fchikking der onderfcheidene gedeeltens van dit werk had voorgeftcld, naauwkeurig had willen volgen, zoo zoude ik mij in de tafelen, waaruit dit tweede deel beftaan zal, en in de uitleggingen, die deze tatelen vergezellen, bepaald hebben , tot het geeven van korte befchrijvingen der verfchillende tot nog toe bekende zuuren, tot eene korte aanwijzing der bewerkingen, door welke men de zuuren verkrijgt, en ik zoude 'er eindelijk eene eenvouwdige naamlijst der onzijdige zouten, welke uit de verbindingen dezer zuuren met verfchillende grondftoffen ontftaan, bijgevoegd hebben. Maar ik heb gezien, dat ik zonder de uitgebreid.