Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vijfde Tijdperk. Jaar 2989—3419. 491

uitfprak, zijne zoons voor zijne oogen liet dooden, en hem zeiven van het gezicht beroven, en dus blind en geboeid na Babel voeren, zoodat hij, letterlijk , volgends de voorzegging, derwaards gebracht werdt, zonder echter dat land te zien.

Op deze wijze, werden de Babyloni'érs, of Chaldeën , meesters van Jerufalem, welke ftad, vervolgends , benevens den Tempel, en alle de aanzienlijke paleizen en gebouwen, op bevel van den overwinnaar, aan de vlammen opgeofferd, en de muu-

ren geflecht werden. Alle de ingezetenen der

ftad werden na Babel gevoerd, en alleen eenigen van de armfte lieden, tot den wijn- en akkerbouw, achtergelaten, over welke zekere GedaliS tot Stadhouder werdt aangefteld. De Profeet JeremiS

werdt, op uitdruklijken last van Nebukadnezar , op vrijë voeten gefield, cn hem de keuze gelaten, of hij mede na Babel wilde gaan, dan of hij in het vaderland zijne overige dagen wilde doorbrengen, welk laatfte de Profeet verkoos.

Na den aftogt vanhet'Chaldeeuwfche leger, kwamen verfcheiden krijgsbevelhebbers , die met hunne benden in de woeftijnen hadden omgezworven, te voorfchijn , zich bij den Stadhouder GedaliS te Mizpa, alwaar deze zijn verblijf hieldt, vervoegende , welke hun veiligheid beloofde, indien zij zich ftil hielden , en aan de Chaldeën onderwierpen. Dus fcheen het, als of de overgeblevenen, in her. geteifterd vaderland, evenwel weder tot rust zouden komen, maar de verwoesting des lands, en de ballingfchap des volks, was ten vollen befloten.

Zekere IsMAëL, een Prins van den bloede, verIIh 4 moord-

Sluiten