Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE TIJDPERK.

Van de wegvoering der Jooden na Babel, tot den Landvoogd Nehemiü — en van dezen, tot Jesus.

Zijnde een tijdverloop van omtrent 600 jaaren. Van -het jaar na de Schepping 3419. tot omtrent 4000.

%. 118. Gebeurenisfen, geduurende de ballingfchap der Israëliten of Jooden — aan het Hof der Meden. — Gefchiedenis van Esther.

"Wij hebben, hier boven gezien , dat Kyüxares I. Koning van Mediè', een bondgenoot was, van Nabopolassar , Vorst van Babel, en deszelfs zoon, Nebukadnezar, en, dat. hij met hunne hulp, het Asfyisch Keizerrijk hadt ondergebracht, in dit Asfyisch rijk bevonden zich veele Joodfche ballingen, uit het rijk der X Stammen, welke, gedeeltelijk, onder de Meden kwamen, gelijk ook anderen uit Juda en Jerufalem, na de overwinningen ,• door Nebukadnezar behaald , zoo wel derwaards, als na, Babel, werden overgevoerd.

Ik geloove, dat, in het rijk, en aan het hof der Meden, geduurende de Babylonifche ballingfchap, de gefchiedenis van Esther, is voorgevallen, en wel, onder de regeering van Astyïïges , overgrootvader vanCvRUS, en zoon van KySxares I. Deze Astyüges , in den Bijbel Ahasveros (*)

gc-

(*) Ejlh. I. Dan. IX. 1.

Sluiten