Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83o

Bijbel-gefchiedenïs

waarfchuwing, dat, indien dezen niet aan boord bleven, de overige fchepelingen niet gered konden worden. Terftond hieuwen de Soldaten, op bevel van den Hopman, de takels los, en lieten de boot drijven.

Tegen hét aanbreken van den dag , vermaande Paulus al het volk, om, daar zij in veertien dagen geene geregelde maaltijd gedaan hadden, thans eenige fpijze te gebruiken, hun, bij herhaling, verzekering gevende, dat niemand eenig ongemak van

lijf^pf leven zou hebben. Hij zelve ging hun

voor, brood genomen, en de dankzegging tot God gefproken hebbende, at hij fmaaklijk, en zijn voorbeeld , en bemoedigende redenen, wekten allen tot navolging, waarna zij, om her fchip nog meer te ligten , de geheele lading van koorn over boord wierpen.

Den dag doorgebroken zijnde, kende men het land niet, maareenen inham befpeurende, die vlak ftrand hadt, befloot men, indien mogelijk, het fchip daar

tegen aan te zetten. Men kapte dan de ankers,

maakte de roeibanden los, haalde het zeil weder bij, en hieldt dus voor den wind op het ftrand toe; maar op eene rif, een uitftek, die aan weerskanten water hadt, vervallende, raakte het fchip met zijn voorfteven daar op onbeweegbaar vast, terwijl het aehterlchip, door de golven, verbrijzeld werdt.

Nuliep Paulus nog ééns gevaar, van het leven. De Soldaten, naamlijk, niet willende, dat de gevangenen het zouden ontkomen, namen in overleg, om ze allen te dooden, en zij zouden dit, werklijk, hebben gedaan , indien niet de Hopman Julius , die achting voor Paulus hadt opgevat , en hem begeer-

Sluiten