Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

VOORREDEN

eleéluarium; dan is de emulfio zoo 'baast zuur, dan dezelve te huis by den zieken gebragt is, om' dat er fpiritus acidi zyn by gevoegd; dan word er wederom veel meer ftojfe ter afkooking of aftrekking voorgefcbreeven, dan in bet voer fel kan ingelyfd worden; dan beftaat het yoorfchrift uit veele, doch zoortgelyke, geneesmiddelen, ja zomtyds uit dezelve, met verfchillende naamen, en ook niet zelden uit zulke tegenflrydige, die den anderen verdelgen, en het geheel tot niets maaken; dan verbleekt de Apotbecar van fchrik op het eerfle inzien van het voorjchrift, omdat de Arts, onkundig van den prys der geneesmiddelen, voor de al te fcbraale beurs van den zieken te kostbaar heeft vourgefcbreeren, enz. — Zoortgelyke fouten, en van meerder belang, in het werkje zelve aangetoond , hebben haar «orfprong uit de onkunde «m een goed, en onberispelyk voorfebrift zamen te ftetten.

De vaetenfehap, om goede voorfchriften te maaken, durf ik dan onontbeerlyk noemen, en ah zodanij? aanbeveelen voor yder, welk de Geneeskunde oefent: —-wie van dezelve onkundig is, offchoor. in de overige deelen der Geneeskunst redelyk geoefend, is in de daad gelyk aan een vjerkman , welk de werktuigen, waar mede by moet

werken; niet kan, of weet te gebruiken. Het

is wadrlyk ' te bewonderen, daar yder Gentesdrts zoo wel overtuigd is van de hoodzakelykbiid dezer wetenfebtip, dat, in zoo veele jaar en, geen der Hoogleermr»n in Hollandscb Hoogefeboole met ernst, en mzWtetyk er les/en heeft over gegeever* — de beroemde Hoogl. H, D. Gaübiu5 heeft, over véehjaaren, ( zoj ik r.ïtt dwaal') , de laat/ie gevjeest, wiens genoeg bekend compendium daar i over

Sluiten