is toegevoegd aan uw favorieten.

Handbijbel voor lijdenden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

si6 [17a] i JOH ANNE S IV: 4.

een zeer menschlijke Christus, dien elke menschlijke nood, hij mag dan ook wezen welke hij wil, ter harte gaat. Te vergeefsch zogt hem niemand. Ongecroost ging nimmer lijdende van hem henen. De God van den Bijbel zij onze God! de Christus van het Euangelij zij onze Christus! Hij zij het altijd in alle dingen! Helpt hij niet altijd op dezelfde wijze , zoo Hij maar helpt! Doet Hij geene wonderen meer, gelijk Hij eens gedaan heeft, zoo wij maar van hein in groote droogte verzadigd worden.

172.

ij O H A NN E S IV: 4.

JVani Hij is meerder, die in U is, dan die in de wereld is.

(j root woord! Een God is in u, die alles overwinnen kan ! De Godlijke Geest kan u , onbevlekt van alles wat wereld heet bewaren. Geen wereldsch Vorst, geen fatan, geen lijden kan iets op u verwinnen , indien gij u van de zuivere aandrift des heiligden aller geesten Iaat bezielen. De AImagtige woont, bewijst, openbaart zich in de inenschlijke onmagt, zoo dat alle magt van de geestelooze wereld niets tegen haar vermag.

Ach