Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN VUURIGE KOPPEN.

*5

vogten uit. Zedenlijke oorzaaken wekken den mensch of op,' of flaan hem neder; of zij gewennen hem aan zekere handelingen. Men zal overal met grond kunnen vermoeden dat hierdoor eene vermeerderde of verminderde prikkelbaarheid, beweeglijkheid of aandoenlijkheid, vlugger of traager vogten, een verfijnd of gebrekkig phlogiston voortgebragt zij, waarop vervolgens weder het natuurlijke van vuurige of blohartige daaden gegrond is.

Over het algemeen zal men hier de opvoeding den grootften invloed moeten toeflaan. Jongelingen, die, zonder vrees of dwang, vrij, moedig jen dapper opgetrokken worden, moeten voorzeeker meer vuur krijgen dan die, welke men in laaghartigheid, flavernij, en bevreesdheid laat opwasfen. De Egyptenaars kenden de voordeden deezer wijze van opvoeden. Amenofhis wilde van zijnen Prins sesostris eenen veroveraar maaken. Hij liet alle jongens in Egypte, die op denzelfden dag met den Prins geboren waren bij eikanderen brengen; hij liet die alle den Prins bezorgen, en meende op die wijze zijnen zoon getrouwe en van de jeugd af aan toegedaane ministers en foldaaten optekweeken. Hij gewende deze kinderen tijdig aan ruuwe lighaams oefeningen, aan loopen , rijden, jaagen; hij liet hunne hoofden zoo wel als dat van den Prins met edele beelden en verheven zeden-regelen opfieren. En de oude Koning amenüphis hadt weldra B 5 het

Sluiten