Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï. Hoofdst. deelen van Europa.

vlak der aarde gevoerd wordt, tot aan den vijver nadert, dan zal men een tijd lang ds loodrecht opgaande dampen, van die welken horizontaal door den wind worden voordgedreeven, duidelijk onderfcheiden konnen; vooral wanneer de zon, al is het maar flaauwlijk , blijft doorfchijnen.

Deeze dampenoptrekkende eigenfchap van den oosten wind, fchijnt zich ook door haare uit^ werkfelen te openbaaren, zoowel op den thermometer, als op het menschlijk ligchaam; want een thermometer ergens boven een' moerasfigen grond , opgehangen , geduurende de uitwaasfemingen , zal dikwerf eenen graad van koude beneden het vriespunt aanwijzen.

De huivering van het ligchaam, die men in zulk een' ftand zoo gevoelig befpeurt, fchijnt mij toe, uit dezelfde oorzaak te ontftaan, en zeer na dezelfde gewaarwordingen te verwekken, welken de damp uit een' natten vloer in eene kamer, aan de geenen die zich daar in bevinden, mededeelt^

Doch de winden zijn niet ftandvastig in hunne uitwerkfelen; gelijk men fomtijds warm weder heeft met een' noorden wind, en fomtijds weinig warmte met een' zuiden, zoo zijn ook de dampen welken den oosten wind verzeilen , niet bcftcndig; ook wordt de uitwaasfeming daar we zoo even van fpraken, niet altijd bemerkt.

Ik ben ten vollen overtuigd, dat men zich in dit ftuk zou konnen vergisfen, en dat welligt de dampen, die in de lucht zweeven, enkel B door

Sluiten