is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over de ziekten der Europeers in heete gewesten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. Hoofdst. deelen van Oost-Indie.

voor hun zoo verderflijk, dat de meesten dier Chineezen en derzelvèr huisgezinnen , ftraks na hunne aankoomst ftierven. Veele Engelfchen zijn ook de flagtorfers van die fchadelijke luchtftreek geworden ; en zeer weinigen van hun bleeven in 't leven, totdat men eindlijk een fort bouwde op eene verhevene en drooge plaats, omtrent drie mijlen van de ftad gelegen. Men noemde het zelve Marlhorough ,• en hier geniet de bezetting, terwijl de ziekte te Bencoolen hevig woedt, fomtijds een goede gezondheid.

Naast Bencoolen, is de luchtftreek van Bengalen onder alle de Engelfche factorijen de fchadelijkfte voor de Europeers. De regentijd begint te Bengalen in Junij, en duurt tot in Oclober ; het overige van 't jaar is gezond en aangenaam. Geduurende de regens, is dit rijk en vruchtbaar land bijkans geheel door de rivier de Ganges overftroomd, en als in een' grooten waterplas veranderd. De ziekten woeden onder de Europeers in de maanden Juli], Augustus, September, en Oclober, en tasten voornaamlijk de zulken aan , die eerst onlangs aldaar gekoomen zijn. Hier , gelijk op alle andere plaatfen , zijn de ziekten het eene jaar algemeener en doodlijker, dan het andere. De ziekten beftaan in afneemendé of tusfchenpoozende koortfen; fomtijds duuren zij verfcheiden dagen , zonder eenige merkbaare afiooping, nogthans zijn ze in 't algemeen tot afioopen geneigd, en gaan doorgaands gepaard met hevige vlaagen van trilling of huivering, en met ontlasting van galftoffen

op-