is toegevoegd aan je favorieten.

Proeve over de ziekten der Europeers in heete gewesten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Middel om Zeewater zoet te maaken. 325

water gevuld zijnde , de distilleering bcftendig gaande zou konnen gehouden worden, tot wat einde ook anders het vuur mogt aangelegd zijn. Om alle menfchen op zee van eene genoegzaame hoeveelheid waters , ook tot gemeen gebruik, te voorzien, was het oogmerk van mijn onderzoek niet; het bepaalde zich alleenlijk, om voor het toekoomende een middel uittevinden , om menfchen die anders op zee van dorst moesten ftervcn, te redden. De ketel, waar van men zich bedient om den kost voor al het fcheepsvolk te kooken, voorzien zijnde van eenen bekwaamen distilleerhelm, zal toereikende zijn om eene genoegzaame hoeveelheid waters, tot dat einde, te distillecren. Zij die zich inbeelden, dat gebrek aan water om te drinken, noodwendig moet gepaard gaan met mangel van brandftoffen om water te distillecren, zijn zekerlijk onkundig van de inhouden van een fchip, waar in genoegzaam alles brandbaar is. Het hol is geheel opgevuld met brandhout. Dc voorraad van den Timmerman , het oud touwwerk, of ftukken van oude kabels, e. z. v., zouden, na het einde van de langfte reis, voor eenige maanden brandftofFe genoeg opleveren, om zooveel water te distillecren als vereischt wierd , om het leven van al het fcheepsvolk te behouden. Wij zullen ftraks tooncn , dat men door eene zeer geringe hoeveelheid branduoife medetcnecmen, boven het geen voor het gewoone gebruik van het fchip beftemd wordt, eene hoeveelheid versch water uit de zee door middel van distilX 3 lec