is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de voornaamste kwetzuuren, die den scheeps-heelmeesteren op 'slands schepen van oorlog kunnen voorkomen [...] mitsgaders over het niet of al afzetten der leden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Af'zetUng der Leden. 95

deld, en eindelyk onderzogt, in welke gevallen, op wat tyd, en hoe men veiligst de afzettingen der Leden , ter behoudenis van het leven, moet verrichten.

Schandelyk, ja onverantwoordelyk zal het voor den Heelkundigen zyn, indienze door verzuim, onwetenheid enz; aan de gewigtige en hun tocbetrouwde posten niet naar vereisch beantwoorden; want immers kunnen de verfChrikkelyke gevolgen van het vuur en zwaard des oorlogs door eene welbeftuurde Heelkonst, aanmerkelyk verminderd, zo niet geheel weggenomen worden; ja, door haare zorgen worden veele dappere en allen lof verdienende krygshelden, nahetontfangen van hunne won. den, terftond op meer dan eene wyze, verzagting toegebracht: veele worden als van voor de poorten des doods terug geroepen, en van hunne kwetfuuren derwyze genezen, datze wederom in ftaat gefteld worden, om meermalen hun bloed ten dienfte van hun Vaderland te kunnen ftorten , en door eene ftandvastige kloekmoedigheid den vyand tot eene gewenschte vreedc te noodzaken.

God geve daar toe zegen , en een ieder betrachte zynen plicht.

Rotterdam 25 Mey 1781.