Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 19 )

Heer Paulus komt met dat Placaat overeen, door in, dat van dit Vonnis door den Militairen Rechter gewezen, Appel of revifie by den Civielen of Burgerlyken Rechter te verkrygen is. Er heeft naaftdenkelyk ook veel overeenkomft plaats tuflehen den inhoud van het Placaat , en het gevoelen van den Heer Paulus omtrent de uitgeft/ektheid van d; Jurisdictie welke hy aan den Kaad van St*at<=n is toefchryvende : W\.nt zyn Ed. wil hier d >or zeker niet verftaan hebben, dat de gezamemlyke Bondgenoten ( welke alleen voor de Wettige Souverain van den Lande te houden zyn) deze hunne macht onherroefelyk aan voorn. Raad van Staten, zouden hebben afgeftaan? veel minder wil zyn Ed. hier door te verftaan geven , dat de Raad van Staten, van deeze haare ontleende macht , ten behoeve van den Hoogen Krygsraad onherroepelyk zou hebben afgezien : Dit zou ten minfte één zo niet twee imperia in imperio uitmaken: neen maar, den Heer Paulus heeft hier door enkel gemeend , dat de Bondgenoten , ten einde een gefchikt en regelmatig Rechtsgebied over de Militairen , voornamentlyk in oorlogs tyden te oeffenen; deze hunne Macht aan den Raad van Staten , tot kenne ■ B2 lyk

Sluiten