is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis van een luther's meisje.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3° pESCHIZDENJS VAN EEN

nemours, want ik durf u mijn minnaar niet noemen, indien gij verrukt door de bekoorlijkbeden mijner mededingfter enkel befluiten kond mij te verlaten, vertrek. . . , Maak mij nog rampzaliger, en de hemel hoord het, nog zal ik u niets te verwijten hebben. Maar indien gij hij mij kondt Jeyen, indien gij mij niet haat, indien mijn gezicht en de betuigingen mijner tederheid u niet belgen zoo blijf, en fpreek mij geftadig van uwe fuzanna; dat hare naam aanhoudend in mijne ooren klinke, ?t zal mij aangenaam zijn denzelven uit uwen mond te hooren, ik zal met u van haar fpreken , en zoo ik gedoemt worde , om ilegts gene fchaduw te zijn van hare fchoonheid, dan zal die fchaduw dienen om haar aan u tc vertegenwoordigen. Ik verlang enkel uwe rtist en uw ge|uk» 11 te behagen en te beminnen is alles wat ik begeer, en ik zal mij over gelukkig achten, indien gij, bijwijlen, u ilegts verwaardigen wilt een blik op mij te flaan. Suzanna verwierf uwe liefde, boeide W$ neiging, ik wil haar alles opofferen, en uit die. opoffering zult gij kunnen opmaken, hoe ongemeen groot mijne tederheid voor u is. Ja, gij zult bemind worden enkel om u zeiven: ik ben y,W,e beminde, niet meer, maar ik ben uwe vriendin geworden. Indien gij onder dien tijtel mij ipmtijds eene tedere uitdrukking toevoegt, zal ik dezelve aannemen als een' weldaad, maar ik zal v;c7ens mik zegepraal eu mijn vermaak weten te

ver-