Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWAARDE.

'WeetenfchaVpen , als Dire&euren van deezen Oeconomifchen Tak , worden gezonden. Alle de toegezondene Tekeningen , cn Modellen van Werktuigen zuilen aan dit Genootfchap toebebooren: doch, ingevalle de Werktuigen zelfs of kostbaare Modellen, aan het zelve geprsefenteerd worden, zal het aan de Algemeene Vergadering vryiraan , dezelven, naa dar. •de beoordeeling op de pryzen gefchied is, of anders dezelven behoorelyk onderzogt zullen zyn, aan den Zender te rug te geeven , ofte over de Jchaadelöosjtelling met denzelven te accordeeren.

Het zal aan Directeuren, de Commisfien der Directie , en vervolgens aan de Algemeene Vergadering vryftaan , zoodanige gepaste Getuigfchrifien , nopens de waarheid van hec geen iemand voorgeeft in beantwoording der voorftellen van dit Genootfchap , of anders, ten algemeenen nutte uitgevoerd te hebben,, te eisfehen , als dezelven naar de omftandigheeden

noodig zullen oordeelen. Terwyl iemand, die

bevonden word op eene flinkfche wyze dit Genootfchap te hebben misleid , of te hebben willen misleiden , niet alleen voor die ryze , maar ook voor het vervolg alle belooning , als meede den Eerprys onwaardig gekeurd zal worden.

De Uitvinders zullen hunne geheimen niet behoeven te openbaaren ; maar die geheel voor zich houden ; kunnende zy de uitgeloofde Prsemie verdienen met ontegenzeggelyk te toonen , dat zy het voorgeftelde daadiyk kunnen effeétueeren , ten zy de Openlaaring van 'c geheim uitdrukkelyk by de Prysvraage ten algemeenen nutte Ware vereifcht; en zal in het algemeen omtrent alle ontdekkingen , die geheim behooren te blyven, niets worden gepubliceerd.

A % En

Sluiten