Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN.

't Is geen eerzugt, hoogmoed of eigenliefde, die ons de pen deed opvatten, om het Werk op te Hellen, dat wy het Publiek aanbieden. Het dagelyksch voorbeeld van zo veele flegte Werken, als 'er geftadiglyk van de pers komen , die al zeer dikwyls niet /langer beflaan dan men tyds noodlg heeft omze eens te doorbladeren, was even weinig in ftaat om ons zodanig te verblinden, dat ons de lust zou bekruipen om derzelver getal te vermenigvuldigen. De tytel van Schryver bevat zo veele verpligtingen, dat wy geen de minfte begeerte gevoelden om 'er misbruik van te maaken; ja nooit zouden wy het gewaagd hebben, om een letterkundig voortbrengfel in het licht te geeven, zo niet de omftandigheden ons in het geval gebragt hadden van zulks te moeten doen. Daarenboven gebooren zynde in een land, waarin de opvoeding ontbloot is van 't geene men noodig heeft om middelmaatige verftanden te oeffenen, en te ontwikkelen ; gelyk ook beroofd van de vereischte kundigheden, en eenigzins genoodzaakt te fcbryven in eene taal, die, de onze niet zynde (*) , door ons minder volgens vaste beginfelen, dan wel door gewoonte, die misfchien zeer gebrekkelyk is, geleerd was; en behalven dat,'

geen

{*) Huijue gewoone taal is de Porrageefche en Spaanfche, A a

Sluiten