Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOLONIE vak SURINAME. 39

Deeze rechten worden ontfangen door een ander Komtoor, bekend by den naam van de ut- en uit-

**H« Komtoor der. openbaare verkoopingen ontfangt c van het honderd aan rechten van alles wat men er verkoopt, ten laste van den Kooper; uitgezonderd echter de verkoopingen van Negers, die nieuwlings van de kusten van Afrika zyn aangebragt van welke maar aj ten honderd wordt betaald. Behalven dit alles betaalen zy, die de verkoopingen houden, nog 3 ten honderd van alles wat 'er werkelyk verkocht wordt.

De aanfche opbreng van deeze drie Komptooren behoort den Heeren Eigenaaren toe: van de twee eerften uit kracht van het voordeelig bezit (Domaine Utile ) dat zy aan de Kolonie hebben; en van het laatfte uit hoofde van een verdrag met het Hof van Policy, bevestisrd door Hunne Hoogmogenden. ;

Behalven deeze belastingen betaalen de inwooners nog verfcheiden imposten, die ontfangen worden door onderfcheiden Komptooren, om daar door de kosten goed te maaken, die ten laste der bewooners komen, volgens de verdragen, daarover, op verfchillende tyden, met de Heeren Eigenaars gemaakt, en vervolgens door Hunne Hoogmogenden goedgekeurd, gelyk wy op zyne plaats hebben aangetoond. Om ae kosten goed te maaken, waarop de Detachementen komen te ftaan, van welke men zich tegen de Negers-Marrons, ter beveiliginge van de Kolonie, en ter befcheraunge van het Kordon , bedient, dat is te zeggen, zo veel het aandeel betreft, dat ten laste der bcwooneren komt; heeft men een Komptoor tegen de Marrons opgerecht, bekend by den naam van Kas tegen ae Wegkopen, Daar aan moeten alle Bewooners en Kooplieden, ondereede voor twee Kommisfarisfen uit den Politiken Raad en den Ontfanger, verklaaren de voordeelen, die zy, zo van hunne bedryven e« köopmanfchappen, als van hunne C 4 kapi-

Sluiten