Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MHANDELK. ZAK-ek RKTS-ATT As T*

5 Satelliten of Wachters voorzien zijnde, is echter kleiner dan ; piter; hebbende een bloedroodachtig aanzien , en wijkende nimmer verder dan 30 van den Zonsweg af.

Van de Planeet Uramis.

Tot het begin des Jaars 1781 wierd Saturnus voor de verfle en Tevens de laatfte der Dwaa'fterren gehouden, behalven nog de Slaan en onze Aarde. En nimmer had men gedacht, dat het getal der ölaneeten, in QhZe dagen rog vermeerderd zou worden; daar na deze vijf reeds befchreeven Planeeten , Mercurius , Vernis , Mars, Jupiter, Saturnus, met bijvoeginge van de 2. groo^ te Lichten Zon en Maan; bij meest alle Natiën , de 7 dagen , der Weeke genoemd zijn. Iin- 1 mers zijn Zondag en Maandag i hunnen naam aan de twee laatst- 1 gemelde Hemellichten verfchul- 1 digt. Dingsdag [naar het oude 1 woord dingen; ftrijden met de 1 Wapenen enz., bij ons nog in c 't dingen naar den Prijs, en in 1 Rechtsgedingen, voor Pleiten , ge- c

f/0 Deze kundige Ontdekker verdient nader gekent te worden. Hij wierd in den Jaare 1738 te Hanover gebooren: cn leerde, benevens zijne Broeders; welke nog heden in de Hofkapel van zijne geboorteplaats, groote Vioolisten zijn;-de Muzijk. Doch in zijne fnipperuuren ook de Wis- en Sterrenkunde, in welken hij tevens goede Vorderingen maakte. Zedert verfcheidene Jaaren wierd hif Muzijkdirecteur te Bath in Engeland, en hield zich daar intusfchen, vooral bezig, met het vervaardigen van fijner en grooter Spie«elTeleskoopen, dan men tot bier toe gehad had: het welk hem Solverder in de Sterrenkunde deed aanneemen. Hij ontdekte UranuS met een Newtomaansch Teleskoop van zijn maakfel, van 7 voeten doch heeft 'er ook eenige van 12 en 20 voeten vervaardigt • waar door hij thans de onverwagtfle vergrootingen van 300, 500' 2000 tot 6000 maal zelfs toe, te wege brengt. Om zijne ongemeene bekwaamheid in het maaken van deze Werktuigen, en ter bevorderina van zijnen ijver, fchonk hem de Koning van Engeland een Jaarlyks inkoomen van 300 L. Sterlings , eh de vrije wocining op dé Vorftelijke Lustplaats te Windfor. En na zijne ontdekking heeft hem het Xoninslijk Genootfchap der Wetenfchappen te Londen, totdeszelfs Medelid aangenoomen; en hem tevens den gouden Eerpenniri" toe* gewezen, welke heutlve Jaarlijks voor de eewiatigfte ontdekk-ingen uitdeeld.

C - ,, ■ l A

bruiklijk] damt af van den Krijgsgod en Planeet Mars. Waaroni de Franfchen nog Mardi zeggen. Woensdag, bij verkorting van Wo. densdag; en deze van Wodan en Odin; een oude Vaderlandlche Afgod, en Noordfche Heirvocrer, was aan Mercurius geheiligd. Donderdag ontleend zijn naam van den donderaar Jupiter; Vrijdag, den zijnen van Venus, de Godin der Liefde en Vrijerijen, eu Zaterdag die van Saturnus.

Thans echter, hebben wij een Planeet meerder, dan wij tot dus verre opnoemden. De groote 1'redrik Willem Herschel (een gebooren Duitfcher, (a) door zijne welluidende klanken enMuüjkkunde, niet minder beroemd n Engeland in 't bijzonder; als loor zijne Sterrenkunde, nu aan le geleerde Waereld in 't gemeen?) >p den r3den Maart 1781 te Bath n Engeland Waarueemingen doenle, betreklijk het verfchilzicht, if de Parallaxes der vaste Steren ; ontdekte tusfchen de Hoeren van den Stier, en de Voeten er Tweelingen eene Ster, die zicii an de vaste Sterren daar in.onencbeiddé, dat zij voor den Verre-

Sluiten