is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe natuur- geschied- en handelkundige zak- en reis-atlas.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 NIEUWE NATUUR-, GESCHIED-

landen voorbij, welk de Spanjaarden nog in America bezitten , namelijk Cuba; nadien hij van een ander Eiland daar omtrend hoorde fpreeken, dat veel Goud inhield. Dit bereikte hij eindelijk , en noemde het Wspaniola, of EspagnoUt, wiens Hoofdftad St. Domingo is: alwaar hij dus ook de eerfte Spaanfche Volkplanting oprichtte ; en eene Vesting opwierp , tot welke hem de Inwooncren des Lands zelfs behulpzaam waren.

Na bet genoegen van zijnen Vorst, en de bewondering van zijne Natie , bij zijne terugkomst in Spanjen ondervonden te hebben ; ontdekte hij, op zijne tweede reize , de Caribifche Eilanden , Def.derada, Dominica, Guadaloufe, Antigoa, Porto Rico, en meer andere, welke thans onder verfcheidene Natiën verdeeld zijn. Daar de Spanjaarden alleen om iet Goud en Zilver deze banden betraden; en dit alles op kosten, cn door de handen der Inwooneren wilde genieten, zo mishandelde zij dit vreedzaam Volk zodanig, dat het zich noodzaaklijk tegen hen moest verzetten. Hier door werdt Columhus , anders een mensch van goede denkbeelden voorzien, genoodzaakt, om menfehen, die hem en de_ zijnen wel ontvangen en onthaald hadden, te beöorlogen. Daar hij nu niet veel meet dan 200 Spanjaarden , tegen veele duizenden indiaanen kon aanvoeren, bediende hij zich — en hier moet men de oogen van die fchandelijke Teoneelen afwenden — ook van 20 groote Honden, welke den aanval der Spanjaarden op de verfchrikkelijkfte wijze onderfteundcn. De ongelukkige Inwooners welke hun Vaderland en leeven , tegen geweldige Vreemdelingen verdeedigele, wierden gedeeltelijk vermoord , en de overige gedwongen , om hunne Christelijke overwinnaars, op bepaalde tijden, eene ontzaglijke menigte Goud en Kaïoeu teleeveren. — Wie

zijn in deze gefchiedenis de Barbaaren geweest? ——

Na nog verfcheideue Landen Ontdekten gewonnen ; na in boeijen gevang'liik naar Spanjen gebragt, doch aanftonds aldaar weêr vrij verklaard te zijn ; ontfloeg de dood dezen grooten man van zijnen dienst, welke hij in dén jaare 1506 nederleidde. De ondankbaarheid der Spanjaarden was zo groot wegens hem, dat men 7 Jaaren laater, aan zeker Florenüjnsch Edelman, namelijk Amerigo Vespucci, toeliet, het nieuw ontdekte, of vierde Waerelddeel naar zich te noemen, daar hij het vaste Land van America alleen op het fpoor van Columrus , eu gemelde 7 Jaar laater ontdekt had.

Onder gemelden Ferjhnand, werdt ook bet Koningrijk Napels ; een gedeelte van Africa, en half Navarra aan de Spaanfche Kroon gehegt, in den Jaare 1512. Ook veroverde, na zijnen dood, de Kardinaal XiMENEs.Czijngrootfte Staatsdienaar en Voogt over de Aartshertog KareO de Vesting Oran, na den ouderdom van 73 Jaaren bereikt te hebben: voor welke en anderen daaden Hij, even als Columhus , vervolaens van zijn Vorst Karbl den Kien , van alle zijne ambten ontzet werdt; het welk hem de Spaanfche Grandes, zijne Vijanden , in't geheim berokkend hadden.

Karel dc Ifte, naderhand, A". 1519 , ook Keizer van Duitschland geworden zijnde , onder den naam van Karel den Vijfden, raakte A". 1521 in Oorlog met Vrankrijk , welke hij een einde deedt neemen ; door Franciscus den Iften, Koning van Vrankrijk, gevangen te maaken, cn denzelven naar Madrid te doen voeren. Tweemaal floeg hij de Turkfche Zceroovers in Africa, en boezemde zijne Nat'e zo veel moed en Krijgskunde in, dat hij den roem had , van verfcheideue bekwaame Veldoverftén onder zich te hebben , van welke Pescara, en de Her-