is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijbel der natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8a RAMOTH en GABISCH Job XXVIII. ï ff.

$ 3?-

zullen ze de wijsheid niet vinden: deeze ligt veel dieper ve>borgen, en nimmer zullen Wij ze uit de diepte kunnen opdelven. Het woord uittrekken ziet op de wijsheiden de koraalen tevens, en moet

bij deeze laatften wederom verftaan warden"

Maar zou het deeze mening niet verzwakken, dat de koraalen van zoo geringe waarde in Arabië, en veellicht ook in die vroege tijden reeds, geweest zijn, dat ze naauweüjks bij de voorgenoemde kóstbaare dingen in aanmerking komen, of met de wijsheid in vergelijking gebragt worden kunnen? Ook fchijnt de koraal-visfeherij zoo omfiagtig, zoo kunst- en vinding-rijk een werk niet, maar veel eenvouwiger te zijn, dan dat men ze met de, boven alles moeijelijke en ondoenlijke, opdelving der wijsheid gevoeglijk zou kunnen vergelijken; waarin eehter de grond deezer verklaaring voornaamelijk zou liggen. Men vindt de koraal-visfeherij beschreven bij Bomare op dit Artikel, bl. 6oa. Dog buiten dat omflagtige meldt prsk Forskal , Defcript. Animal. p. J32. als een oog-getuige, dat het geheel geen moeite is , de koraalen te bekomen # *t geene men ook daaruit moet befluften, dat de Ar-ibiërs bij de kusten der roode zee zoo fterk een gebruik maken van de koraal-rotfen tot hunne huizen en gebouwen.

Da verklaaring van Scheuchzer , die 'er paarelen do<>r verftaat, en Bochart in deezen navol gu, Hieroz. P. II. L. V. c. 5. fchijnt overzulks bier meest te ftrooken. En hoewel Schultens nog geen lichr genoeg in de paarelen zag, en ons woord, hier wel door paarelen vertaald, in de verklaaring echter nog twijfelachtig voorftelt, en onbepaald door kostelijk edel-gefteente aangeeft, gelijk hij ook Comment. in Proverb. p. 20. zich daarover uitlaat. Braunius de Festit. Sacerd. Behr. p. 534. fchijnt echter tot de mening van Bochart overtehellen, en de Hr, Schroeder de Vest. 'Mul. Behr. p. 201. zegt, dat Bochart het geleerd en uitvoerig bewezen heeft, dat het woord O'J'JB de paarelen betekene, welken ook Va tablus, Drusius, Codurcus en andere daardoor

ver-