Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toe

SIFT.

] i

1

r z t

2

a z z

di

gi8 Over den BEHEMOTH»

■ Om beiderlei reden, of van het uitwendig geitel, maakfel, krachten en fterkte van dit dier, als mede van deszelfs inwendige geaartheid, neigingen , inborst en handelingen brengt ook Schultens deeze lof-fpraak van God op dit uitmuntendst en naast aan den mensch komend dier over, in de verklaaring over deeze woorden.)

•>■> Ik heb, om dit Boek, noch om;

mijne Lezeren de voortreflijke en verhevene beT fchrijving van den oliefant, door eene vertaaling van deeze met ftippen aangewezen en uitgelaaten woorden, zoo als ze in onze gedrukte Hehreeuwfche Bijbels voorkomen, wiilen verzwakken. De beste zin, dien ik in ftaat ben, om 'er uit voor ien dag te brengen, behaagt, ten minften, mij selve niet: en even zoo weinig ook het geene anlere daarvan gemaakt hebben; dewijl het met het /oorgaande lid van dit vs., en met het volgend eden-gevend woordje want in 't begin van het rolgend vs. niet ftrookt."

,, Ik zal ze, bijaldien ze het genoegen van den „ezer in de overige befchrijving niet ftooren mog2 ; hier geven : Die hem gemaakt heeft, heeft zijn waard hem genaderd. En dit zou dan, naar de este verklaaring, die 'er op vallen kan, zoo veel eggen, als: God heeft den oliefant een zwaard, fs 'tware, gegeven, en dit zwaard zou of des;lfs fleuf zijn: of, gelijk ik liever zoude verklein, de beide groote, uit deszelfs muil uitfteken.:, houw-tanden, met welken hij zelf boomen » omhouwen en neder vellen.": „ Bn

Sluiten