is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

394 M. VAN G E U N S

doen verbeelden, (hoedanïgeikmeen dateer zeJdfaam zy) tusfchen den fprong van 't heilig» been en het fehaarabeen, aan welken ik een afftand gegeeven heb van vier duimen, zynde byna een du m naauwer dan gewoonlijk (e). De Hoogleeraar Bonn hadt de goedheid my, toen te Amfterdam zynde, hier toe een kind te ver fchaffen 't welk ik in myn geteekend Bekken heb gelegd, en dus ten huize van zyn Ed. dooiden Heer Houtman, doen afbeelden. Hier nu heb ik den grooten Hefboom in zyn waare grootte aangelegd, geteekend AAA., en men zie;, dat de, elve met zyn punt meer dan een halven duim uitfpringt over de Kin by A , cn dat, zoo men denzelven wilde naar beneden brengen,, door het Werktuig by S eenvoudig te doen draaijen en den buitenften arm A op te beuren, dat dan de punt A zou vatten op het Heiligbeen by a cn zoo vervolgens tot a, en dus geweldige kneuzing maaken ; om welke voor te komen, het Werktuig in 't neerdruk ken van A, teffens by S moet uitgehaald wor den. Weshalve dit Werktuig niet eigenlyk ce pas komt, dan in gevalle van Waterhoofden of diergelyke tegcnnatuurlyke opzwellingen van '

hoof..

0) Zie denzelfden, aldaar.