is toegevoegd aan uw favorieten.

Winter-avond tydkortingen, of Het nieuwe vermakelyke koffiehuis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$8 HET NIEUWE Zon de Starren doet. Beauregard werd daar door ten hoogden ingenoomen, en betuigde haar zyne liefde; maar Aurelia wilde aan zyne geneegenheid geen gehoor geeven; verwytende hemgeduurig, dat hy een Fransman was; dat de onstandvastigheid en de onbezonnenheid eigene gebreken zyner Natie waren. Beauregard verzekerde haar, daar van vry te zyn , en dat hy gereed was, zich het grootfle geweld aan te doen, om haar van de ftandvastigheid zyner liefde te pvertuigen. Aurelia, de proef daar van willende neemen, zeide tot hem: wel nu, ik eisch van u. dat gy een Jaar lang ftom zyn en niet fprëeken zu'.t. Aanftonds gehoorzaamde hy , en fprak niet anders tot haar dan door teekenen; en weder t'huis gekoomen zvnde, fprak hy niet anders dan op dezelfde wyze tot zyne bedienden. Alle menfchen dachten , dat hy inderdaad de fpraakverlooren hadt, en men beklaagde hem over zyn ongeluk. De Doctoren, die men ontbood , fchreeven hem geneesmiddelen voor; maar hy wilde ze niet gebruiken. Hy liet echter niet na zyne waarde Aurelia te bezoeken , met welke hy altoos door teekenen fprak; als hy van zyne liefde fprak, leide hy zyne hand op haar hart; en haar de oorzaak van zyn lyden willende te kennen geeven, dan wees hy op haare oogen. Aurelia fcheen nogthans daar door niet bewoogen te worden; en gins zelfs zoo ver, dat zy haaren zuchtenden Minnaar beval haare tegen-