is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgeleezene verhaalen. Ter verbeetering. Van het verstand en het hart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN AANDOENLIJKE MAN. ï6rj

laat treffen; hoe veelen welker harten (n) den Keijfteeu, of't ftaal gelijk zijn.

Valdeuil wordt ontbooden, bij dien zelfden Magistraatspersoon, wiens Rechtvaardigheid hem ,'zoo nadeelig geweest was: aanftonds wordt de vrees en wanhoop bij 't huisgezin weder opgewekt, hoewel het zelve thans niets omtrent de vrijheid van hun hoofd te vreezen hadt; maar dit is het uitwerkfel van zwaare rampen, welke ons getroffenhebben , eene geduurige vreeze beheerscht ons en wij verwachten niet dan een rampfpoedig toekomende; de ongelukkigen zijn hierin gelijk aan die kleinmoedige rijzigers wiën het ritfelen van een blad doet fidderen

De koopman treedt beevetide, in het huijs van den Rechter, welke door de menigte omringt was: een kamerdienaar opent hem de deurvaji een kabinet, verzoekt hem binnen

te

O) Dm ke'jfleen eenige eeuwen van te voeren zong OviJius reeds „ et theumtnta d'cmius qua fimus oi igmt »• nati" en 2eeker men moet erkennen dat de meest.' menfehen al doen vat hun mocgéjijk is om hunneu' porfpiong niet ie verlochenen.

L 3